Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
adaptasiya-intibak
afiyət-afiyet
aidiyyət-alâka
aksiya-hısse senedi
alaçiy-tatarımsı, tatarsı
ambulatoriya-ambülans
amnistiya-af
anarxiya-anarşi, kargaşa
apopleksiya-inme
assosiasiya-çağrışım, topluluk
astronomiya-gökbilimi
auditoriya-dershane
ağciyər-ak ciğer
bioqrafiya-biyografi, öz geçmiş
bürokratiya-bürokrasi
bələdiyyə-belediye
bəxtiyar-bahtiyar
bəşəriyyət-beşeriyet
cariyə-cariye
cinsiyyət-cinsiyet
ciyiltili-cırtlak
ciyər-ciğer
cəfəngiyat-ıvır zıvır, laf, saçma, zırva
cəfəngiyat söyləmək-zırvalamak
cəmiyyət-cemiyet, dernek, kamu, kuruluş, kurum, mahfil, topluluk, toplum
deklarasiya-bildirge
dissertasiya-tez
diviziya-tümen
ehtiyac-ihtiyaç, imdat freni
ehtiyat-ihtiyat, yedek
ehtiyat etmək-sakınmak
ehtiyatlı-çekingen, idareli, öngörülü
ehtiyatlılıq-öngörü
ehtiyatsızlıq-ihmal
emulsiya-duyarkat
epidemiya-salgın
erudisiya-engin bilgi
etnologiya-budunbilim
ezamiyyət-memuriyet
familiya-soy adı
flotiliya-filo
fonologiya-ses bilimi
frazeologiya-deyim
funksiya-görev
fövqəladə vəziyyət-sıkıyönetim
fəaliyyət-etkinlik, eylem, faaliyet, icraat, yürürlük
fərziyyə-faraziye, tahmin, varsayım
gigiyenik-sihhi
hakimiyyət-hâkimiyet
harmoniya-uyum
haşiyə-dipnot, kordon
heysiyyət-onur
histologiya-dokubilim
hiylə-aldatı, hile
hiyləgər-düzenbaz, hilekâr, kurnaz, sinsi
hiyləgərlik-kurnazlık
huy-xasiyyət-karakter
hürriyət-hürriyet
hədiyyə-hatıra, hediye
ictimaiyyət-kamu
immunizasiya-bağışıklama
improvizasiya-doğaç
imtiyaz-ayrıcalık, imtiyaz
imtiyazlı-muaf
insaniyyət-insanlık
instansiya-merci
intuisiya-içgüdü, sezgi
investisiya-yatırım
irsiyyət-kalıtım, soya çekim, veraset
istiqlaliyyət-bağımsızlık, özgürlük
ixtiyar-ihtiyar, vekalet, yetki
ixtiyari-ihtiyarî
ixtiyarlamaq-ihtiyarlamak
iy-koku
iybilmə-koklama
iydə-iğde
iynə-iğne
iyrənc-iğrenç, tiksinç
iyrənmək-iğrenmek
iyul-temmuz
iyun-haziran
iş birliyi-iş birliği
keyfiyyət-kalite, keyfiyet, nitel, nitelik, sıfat
keyfiyyətsiz-derme çatma, hakir, kalitesiz
kiy-isteka
komissiya-kurul
kommunikasiya-ulaşım
kompensasiya-tazmin
konsistensiya-kıvam
konstitusiya-anayasa
konstruksiya-yapılış
konvensiya-ahitname, antlaşma
kserokopiya-fotokopi
kəşfiyyatçı-izci
lisenziya-lisans
mahiyyət-içyüz, mahiyet, muhteviyat
maliyyət-maliyet
maliyə-maliye
mantiya-cüppe
melodiya-beste, ezgi
mifologiya-mitoloji
milliyət-milliyet
milliyətçi-milliyetçi
miyovuldamaq-miyavlamak
monopoliya-tekel
mumiyalamaq-ilaçlamak
muxtariyyət-otonomi, özerklik, özerklilik
müdriyyət-yönetim
mükəlləfiyyətli-mükellef, yükümlü
mülkiyyət-mülkiyet
mütləqiyyət-saltçılık
müvəffəqiyyət-başarı, muvaffakiyet
müvəffəqiyyətli-başarılı
müvəffəqiyyətsizlik-akamet, fiyasko
məcburiyyət-zorunluk
mədhiyyə-övgü
mədəniyyət-kültür, uygarlık
məhdudiyyət-tahdit
məhdudiyyətli-münhasır
məmnuniyyət-memnuniyet
mənsubiyyət-mensubiyet
mənəviyyat-maneviyat, moral
məsuliyyət-mes'uliyet, sorum
məziyyət-erdem, meziyet
məğlubiyyət-bozgun, hezimet, mağlubiyet, yenilgi
nahiyə-bölge, nahiye
nevrologiya-sinirbilim
niyaz-niyaz
niyyət-amaç, niyet
niyə-neden, niye
nəqliyyat-taşıt
nəzəriyyə-kuram, nazariye
okeanoqrafiya-denizbilim
parazitologiya-asalak bilimi
parodiya-müsvedde
partiya-kafile
partiyanın-üye
pensiya-emekli aylığı
pensiyaçı-emekli
piyada-yaya, yayan
piyan-sarhoş
polisiya-zabıta
proyeksiya-gösteri
punktuasiya-noktalama
qabiliyyət-kabiliyet, kapasite, yetenek, yeterlik
qalibiyyət-galibiyet
qara ciyər-kara ciğer
qiyabən-gıyaben
qiyafət-kıyafet
qiyam-ayaklanma
qiyam etmək-ayaklanmak, baş kaldırmak
qiyamçı-asi, çeteci
qiybət-gıybet
qiymə-kıyma
qiyməkeş-çapa
qiymət-bedel, değer, fiyat, not
qiymətli-önemli
qiymətləndirmək-addetmek, değerlendirmek
qətiyyən-kat'iyen
qətiyyətlilik-kesinlik
qətiyyətsiz-güvensiz, sebatsız
radiasiya-ışınım
reaksiya-tepki, yankı
resenziya-eleştiri
riya-riya
riyakar-riyakâr
rəsmiyyətçilik-bürokrasi
saniyə-saniye
seleksiya-seçim
sensasiya-havadis
seriya-seri
seriyalı-seri
seysmologiya-deprem bilimi
sivilizasiya-uygarlık
sivilizasiyalı-uygar
siyah-siyah
siyahı-bordro, liste
siyasi-siyasal, siyasî
siyasət-politika, siyaset
siyirmə-çekmece
siyirtmə-çekmece
səciyyə-nitelik, seciye
səciyyələndirmək-nitelemek
səciyyəvi-özgü
səlahiyyət-ehliyet, vekalet, yeterlik, yetki
səlahiyyətli-yetki, yetkili
səmimiyyət-içtenlik, samimiyet
səviyyə-düzey, hiza, seviye
translyasiya-yayım
trapesiya-yamuk
tövsiyə-tavsiye
tündxasiyyət-hırçın
tərbiyə-eğitim, terbiye
tərbiyə vermək-eğitmek
tərbiyəçi-hoca
təxliyə-tahliye
təziyə-taziye
vəsiyyət-vasiyet, vesayet
vəsiyyətnamə-vasiyetname
vəziyyət-durum, husus, konum, tavır, vaziyet
xartiya-misak
xasiyyət-huy, mizaç, yaradılış
xiyar-hıyar
xüsusiyyət-hususiyet, nitelik, özellik
xəfiyyə-hafiye
yiyelik-iyelik
yiyəsiz-başıboş
yumşaqxasiyyət-uyuşkan
yüngülxasiyyət-hafif
zehniyyət-zihniyet
ziddiyyət-çatışma, çelişki
ziddiyət-çelişki, uyuşmazlık
ziyadə-ziyade
ziyafət-şölen, ziyafet
ziyalı-aydın, münevver
ziyan-hasar, hüsran, zayiat, ziyan
ziyankar-muzır
ziyarət-ziyaret
çiy-çiğ
çiyin-omuz
çiynəmək-çiğnemek
çiyrəndirmək-kanıksamak
çiyələk-çilek
övliya-ermiş, evliya
ümumiyyətlə-genellikle, umumiyetle
ünsiyyət-iletişim
İslamiyyət-İslâmiyet
şirniyyat-tatlı
şəxsiyyət-hüviyet, kimlik, şahsiyet
əbədiyyən-ebediyen
ədviyyat-baharat
ədviyyə-baharat
ədviyyət-katık
ədəbiyyat-edebiyat
əhəmiyyət-ehemmiyet, önem
əhəmiyyətli-muazzam, önemli
əhəmiyyətsiz-sudan
əksəriyyət-ekseriyet
əmniyyət-emniyet, güvenlik
əmniyyətli-emin
əməliyyat-ameliyat, eylem, işlem, muamele
ətriyyat-ıtriyat
əziyyət-acı, gaile, güçlük, zorbalık
əziyyətsiz-hazırlop
Türk dilində-Azərbaycan dilində
Hristiyan-xristian
afiyet-afiyət, sağlamlıq
afiyet olsun-sağlıqla
ameliyat-əməliyyat
bahtiyar-bəxtiyar
battaniye-ədyal
belediye-bələdiyyə
beşeriyet-bəşəriyyət
biyografi-bioqrafiya, tərcümeyi-hal
cariye-cariyə, kəniz
cemiyet-cəmiyyət
cildiyeci-dermatoloq
cinsiyet-cinsiyyət
cumhuriyet-respublika
dahiliyeci-terapevt
davetiye-dəvətnamə
debriyaj-qoşqu
devriye-patrul
direksiyon-rol, sükan
diyanet-dindarlıq, möminlik
diye-deyə, görə, üçün
diyânet-din işləri
ebediyen-əbədiyyən
edebiyat-ədəbiyyat
ehemmiyet-əhəmiyyət
ehliyet-bacarıq, səlahiyyət, səriştə, sürücülük vəsiqəsi
ekseriyet-əksəriyyət
emniyet-əmin-amanlıq, əmniyyət, əsayiş, etibar, inam, təhlükəsizlik
enfiye-burunotu
eriyik-məhlul
evliya-övliya
eşkiya-quldur, soyğunçu
faaliyet-fəaliyyət
faraziye-fərziyyə
fiyasko-iflas, müvəffəqiyyətsizlik
fiyat-dəyər, qiymət, məzənnə
fiyat listesi-preyskurant
fıskiye-fəvvarə
galibiyet-qalibiyyət
giyecek-geyim, geyinəcək, paltar
giyim-geyim, geyinəcək, paltar
giymek-geymək
giysi-geyim, libas, paltar
hafiye-xəfiyyə
hariciye-xarici işlər
hassasiyet-həssaslıq
hediye-hədiyyə
hususiyet-xüsusiyyət
hâkimiyet-hakimiyyət, suverenlik
hürriyet-azadlıq, hürriyət
hüviyet-pasport, şəxsiyyət
ihtiyar-ixtiyar, qoca
ihtiyarlamak-ixtiyarlamaq, qocalmaq
ihtiyarî-ixtiyari
ihtiyat-ehtiyat
ihtiyaç-ehtiyac
ikramiye-mükafat, uduş
imtiyaz-imtiyaz
iriyarı-iri, yekə
itfaiyeci-yanğınsöndürən
itiyat-adət etmə, alışqanlıq
iyelik-yiyelik
iyi-əla, gümrah, sağlam, yaxşı
iyileşmek-sağalmaq, yaxşılaşmaq
iyilik-xeyirxahlıq, rifah, yaxşılıq
iyimser-nikbin, optimist
iyimserlik-nikbinlik, optimizm
jartiyer-sarıma
kabiliyet-qabiliyyət
kambiyo-mübadilə
kameriye-çardaq, köşk
kat'iyen-qətiyyən
keyfiyet-keyfiyyət
konfeksiyon-don, hazır geyim
kuyruklu piyano-royal
kıyasiya-amansızcasına, insafsızcasına, rəhmsizcəsinə
liyakat-ləyaqət
mahcubiyet-həyalılıq, utancaqlıq
mahiyet-mahiyyət
maliye-maliyə
maliyet-maliyyət, maya dəyəri
maneviyat-mənəviyyat
mağduriyet-ədalətsizlik, haqsızlıq
mağlubiyet-məğlubiyyət
memnuniyet-məmnuniyyət
memuriyet-ezamiyyət
mensubiyet-mənsubiyyət
mes'uliyet-məsuliyyət
meziyet-məziyyət
milliyet-milliyət
milliyetçi-milliyətçi
miyavlamak-miyovuldamaq
miyop-qarov
muhteviyat-mahiyyət, məzmun
muvaffakiyet-müvəffəqiyyət
mülkiyet-mülkiyyət
nahiye-nahiyə
nazariye-nəzəriyyə
niyaz-niyaz
niye-niyə
niyet-niyyət
pekiyi-əla
piyango-lotereya
piyasa-bazar
raptiye-qısqac, sancaq
resepsiyon-qəbul
riya-riya
riyakâr-ikiüzlü, riyakar
rüşvet yiyen-rüşvətxor
samimiyet-səmimiyyət
saniye-saniyə
sarfiyat-xərc, məsrəf, sərf
seciye-səciyyə
seviye-səviyyə
siyah-qara, siyah
siyasal-siyasi
siyaset-siyasət
siyasî-siyasi
stajiyer-praktikant
tabiiyet-asılılıq, təbəəlik, tabelik, vətəndaşlıq
tahliye-sərnişini), təxliyə
takviye-gücləndirmə, güclənmə, qüvvətləndirmə, qüvvətlənmə
tansiyon-gərginlik
tasfiye-təmizləmə
tavsiye-tövsiyə
taziye-təziyə
tentürdiyot-yod
terbiye-tərbiyə
tesviye-düzəltmə, hamarlama
tesviyeci-çilingər
tuhafiye-xırdavat, qalantereya
umumiyetle-ümumiyyətlə
vahiy-vahy
vaktiyle-vaxtıyla
vardiya-növbə
vasiyet-vəsiyyət
vasiyetname-vəsiyyətnamə
vaziyet-vəziyyət
veresiye-borc, kreditlə, nisyə
vestiyer-garderob, qarderob
viyolon-skripka
viyolonist-skripkaçı
yiyecek-yeyəcək
zihniyet-zehniyyət
ziyade-ziyadə
ziyafet-ziyafət
ziyan-ziyan
ziyaret-ziyarət
çiy-jalə, şəbnəm, şeh
İslâmiyet-İslamiyyət
ıtriyat-ətriyyat
şahsiyet-şəxsiyyət
şarkiyatcı-şərqşünas
şemsiye-çətir, zontik


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, eşitmə, aut, sinmek, erudisiya, çem, əks-çempion, aktuyor, yad, klon, pestah nedir, xəfiyyə, qeyri adi, sevgi, illah, kontr çempion, peşekar, qeyri admiral, kontr admiral, bro, anti admiral, qeyri fasist, səciyyəvi, əks admiral, əks-admiral, xasiyyət, sevgilim, səlma, okutdum bro, əksarqument

Powered by Azeri.NET