Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
alışqan-çakmak, kibrit
alışqanlıq-itiyat
aradan qaldırmaq-gidermek
asılqan-askı
avanqard-öncü
ayaqqabı-ayakkabı, kundura
az qala-neredeyse
az qaldı-neredeyse
ağcaqanad-sivri sinek
ağcaqayın-akçaağaç, isfendan
ağsaqqal-ak sakal
baqqal-bakkal
baş qaldırmaq-baş kaldırmak
başqa-başka, öbür
başqaları-el âlem
boşqab-tabak
briqada-ekip, tugay
bucurqad-vinç
böyük qardaş-ağabey
bəraət qazandırmaq-aklamak
daş-qaş-cevher, mücevher
donqar-kambur
dəliqanlı-delikanlı
etiqad-itikat
freqat-fırkateyn
geri qalmaq-geri kalmak
göz qamaşdırmaq-göz kamaştırmak
hoqqabaz-hokkabaz
həqarət-hakaret
intiqam-intikam, öç
intriqa-entrika
iqamət-ikamet
iqamətgah-ikametgâh
istiqamət-istikamet, rota, yön
istiqanlılıq-içtenlik
işdən qaçmaq-kaytarmak
külqabı-tabla
liqa-kurum
maqazin-magazin
maqqaş-cımbız
masqaraçı-alaycı
mat qalmaq-şaşalamak
metan qazı-hava gazı
müqavilə-ahitname, antlaşma, kontrat, mukavele, sözleşme
müqaviləli-ahdi
müqavimət-mukavemet
müqayisə-kıyas, mukayese
müqayisə etmək-kıyaslamak
mütləqa-mutlaka
məqalə-makale
məqam-kıvam, makam
naqqal-çenebaz, geveze
nəqarət-nakarat
orqan-organ
pulqabı-cüzdan
qab-ambalaj, kap
qaba-dürüşt, kaba, kırıcı, küstah
qabaq-evvel, kabak, kapak, önce
qabaqcadan-peşin
qabaqcıl-ilerici, öncü
qabaqcıllıq-öncelik
qabaqkı-önceden
qabar-nasır
qabarcıq-tümsek
qabarma-gelgit
qabarmaq-kabarmak
qabarıq-engebe
qabağını almaq-önlemek
qabiliyyət-kabiliyet, kapasite, yetenek, yeterlik
qablamaq-kaplamak
qablaşdırmaq-ambalaj yapmak, paketlemek
qabıq-kabuk
qabırğa-eğe, kaburga
qadağa-yasak
qadağan etmək-menetmek
qadın-hatun, kadın, karı
qadın bərbəri-kuaför
qadın paltarı-entari
qafa-kafa
qafil-gafil
qafilə-kafile
qala-kale, kermen
qalaktika-galaksi
qalantereya-tuhafiye
qalay-kalay
qaldırmaq-kaldırmak, kalkındırmak
qaldırıcı kran-çıkrık
qalet-peksimet
qalib-galip
qalibiyyət-galibiyet
qalife-külot
qalmaq-kalmak
qalstuk-boyun bağı, kravat
qalxma-kalkınma
qalxmaq-kalkınmak, kalkmak
qalın-kalın
qamaşmaq-kamaşmak
qamış-kamış, saz
qamət-bünye
qan-kan
qanad-kanca
qanamaq-kanamak
qanbir-kandaş
qanmaz-kereste
qantar-kantar
qanun-düzen, kanun, yasa
qanuni-kanunî, meşru
qanuniləşdirmə-muamele
qanuniləşmək-yasalaşmak
qanıqsamaq-kanıksamak
qanə olmaq-yetinmek
qapalı-çekingen, kapalı
qapamaq-kapamak
qapan-kantar, vezne
qapmaq-kapmak
qapı-kapı
qapılmaq-kapılmak
qapıçı-kapıcı
qaqaş-arkadaş, birader, kardeş
qar-kar
qar uçğunu-çığ
qara-kara, siyah
qara bazar-kara borsa
qara bibər-kara biber
qara ciyər-kara ciğer
qara sevda-kara sevda
qara yazı-kara yazı
qarabağır-çil
qarabaşaq-karabuğday
qaragül-astragan
qaralama-müsvedde
qaralamaq-karalamak
qaralmaq-kararmak
qaraltı-karartı
qaramal-büyük baş
qaranlıq-karanlık
qaranquş-kırlangiç, kırlangıç
qaraqabaq-somurtkan
qaraqorxu-blöf
qaraçı-çingene
qarağat-bektaşiüzümü
qardaş-ağabey, birader, kardeş
qarderob-vestiyer
qargülü-kardelen
qarmaq-çengel, kanca
qarmaqarışıq-karmakarışık
qarmaqcıq-çengel, kopça
qarnitur-takım
qarov-miyop
qarovulçu-bekçi
qarpız-karpuz
qart-kart
qartal-kartal
qarğa-karga
qarğasoğanı-kuzgunkılıcı
qarğaşa-kargaşa
qarğıdalı-mısır
qarğış-beddua
qarın-karın
qarınqulu-obur, pis boğaz
qarış-karış
qarışdırmaq-karmak
qarışlamaq-karışlamak
qarışmaq-karışmak, tutuşmak
qarışqa-karınca
qarışıq-bileşik, çetrefil, girift, karışık, karışım, karma, kompleks
qarşı-karşı
qarşı durmaq-direnmek, göğüslemek
qarşılamaq-karşılamak
qarşılaşdırmalı-karşılaştırmalı
qarşılaşdırmaq-karşılaştırmak, kıyaslamak
qarşılaşma-karşılaşma
qarşılıq-karşılık, taviz
qarşıqoyma-mukabele
qarət-çapul, yağma
qarət etmək-soymak, yağmalamak
qat-kat
qatar-tren
qati etiraz-protesto
qatil-cani, katil
qatlamaq-devşirmek, katlamak
qatlanmaq-katlanmak
qatmaq-katmak
qatqı-katkı
qatran-zift
qatı-aşırı
qatı-koyu
qatı-müfrit
qatı-pek
qatı-yoğun
qatı-kesif
qatılaşmaq-katılaşmak
qatılma-iltihak
qatılmaq-katılmak
qatılıq-kıvam
qatıq-yoğurt
qatışıq-harç
qavramaq-kavramak
qaya-kaya
qayda-çeki düzen, düzen, ezgi, kaide, kural
qayda-qanun-kural
qaydaqanun-mevzuat
qayka-somun
qaymaq-kaymak
qaynadılmış-haşlama
qaynama-kaynak
qaynamaq-kaynamak
qaynana-kayınvalide
qaynaq-kaynak
qaynar-sıcak
qaynatmaq-haşlamak
qaysı-kayısı
qaytan-kordon
qaytarma-iade
qaytarmak-geri vermek
qayçı-makas
qayğanaq-sahanda yumurta
qayğı-efkâr, gaile, ihtimam, kaygı, tasa
qayğıkeş-ihtimamkar
qayğılanmaq-kaygılanmak
qayıdış-dönüşlü
qayın-kayın
qayınana-kayın valide, kaynana
qayınata-kayın peder, kaynata
qayıq-bot, filika, kayık, sandal
qayıtmaq-dönmek, geri dönmek
qayış-kayış
qayə-ülkü
qayə-gâye
qaz-kaz
qazamat-cezaevi
qazan-kazan, tencere
qazanc-avantaj, kar, kâr, kazanç, ücret, yarar
qazanmaq-haketmek, kazanmak
qazança-tencere
qazı-gazi, kazı
qazıma-sondaj
qazımaq-kazımak
qazıq-kazık
qaçaq-kaçak
qaçaqçı-kaçakçı
qaçmaq-kaçmak, koşmak, tüymek
qaçqın-göçmen
qaçılmaz-kaçınılmaz
qaçınmaq-kaçınmak
qaçış-firar, koşu
qağayı-martı
qaş-kaş
qaşqabaq-somurtkan
qaşqabaqlı-ekşi
qaşımaq-kaşımak
qaşınma-uyuz
qaşıq-kaşık
qeyri-leqal-illegal
qocaqarı-kocakarı
qısqac-kıskaç, makas, raptiye
qısqanc-kıskanç
qısqanmaq-kıskanmak
rəqabət-rekabet
salamat qalın-Allah'a ısmarladık
saqqal-sakal
sayqak-bozkır antilopu
siqar-puro
siqaret-sigara
soyuqqanlı-soğuk kanlı
sualtı qayıq-denizaltı
toqqa-toka
toqqacıq-atkı
tədqiqat-araştırma
təhqiqat-soruşturma, tahkikat
təqaüd-burs
təqaüdçü-emekli
unutqan-unutkan
vulqar-bayağı
xalqa-halka
xaqan-hakan, kağan
yapışqan-kola, tutkal, yapıştırıcı, zamk
çalışqanlılıq-özen
çaqqal-çakal
üzüqaralıq-yüzkarası
şparqalka-kopya
əsas qanun-anayasa
Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, çem, patxod, tıpkı, naber, padxod, cahıl, nasılsın, atxoduna, bestbantov, malış, cın, cəlb, qaqaş, mübaliğe, sütun, tamaşacı, privet, piano, umrumda değil, əkil, besbantov, mərmi sözünün ..., umrumda, mati, hüsran, vecime, tin, ay bilət, ahşap

Powered by Azeri.NET