Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
ayrı-seçkilik-ayırım
dissertasiya-tez
esse-deneme
insektisid-ilaç
karusel-atlıkarınca
konsert-resital
konservativ-tutucu
konservator-tutucu
kreyser-kruvazör
kserokopiya-fotokopi
lisenziya-lisans
lisey-lise
pinset-cımbız
prodyüser-yapımcı
proses-işlem, süreç
qara sevda-kara sevda
qonaqsevər-misafirperver
resenziya-eleştiri
resept-reçete
sehr-büyü, sihir
sehrbaz-sihirbaz
sehrkar-büyücü
sehrləmək-büyülemek
sekvestr-haciz
sel-sağanak, sel
seleksiya-seçim
sement-çimento
sensasiya-havadis
sentner-keptal
sentyabr-eylül, Eylül
senzura-sansür
separatizm-ayırıcılık
sergi-sergi
seriya-seri
seriyalı-seri
serjant-çavuş
servant-camlı dolap
servis-servis
serviz-takım
sevda-sevda
sevdalanmaq-sevdalanmak
sevgi-sevgi
sevgili-sevgili, yâr
sevimli-babacan, gözde, sevimli, sıcak kanlı
sevinc-ferah, sevinç
sevincli-kutlu
sevişmək-sevişmek
sevmək-sevmek
sex-imalâthane
seyirci-seyirci
seyr-piknik
seyr etmək-seyretmek
seyrək-seyrek
seysmologiya-deprem bilimi
sezmək-çakmak, sezmek
seçgi-seçim
seçici-seçmen
seçilmək-sivrilmek
seçki-seçim
seçkin-güzide, seçkin
seçmə-eleme, güzide, seçim
seçmək-seçmek
veksel-döviz, poliçe
xilasedici-kurtarıcı
şose-kara yolu, karayolu
ştepsel-fiş, priz
əksetmək-aksetmek
Türk dilində-Azərbaycan dilində
adese-ədəsə, linza
aklıselim-ağıl, kamal
aksetmek-əksetmək
aleykümselam-əleykəssalam
açık celse-açıq iclas
bahse girmek-höcət etmək, mübahisə etmək
bahsetmek-bəhs etmək
benimsemek-mənimsəmək
bilimsel-elmi
bonservis-rəy, zəmanət
buse-busə
celse-iclas
ceset-cəsəd, meyit
cinsel-cinsi
cüsse-cüssə
deneysel-təcrübi
desen-naxış, ornament
dirsek-dirsək
eksen-ox
ekseriyet-əksəriyyət
elbise-geyim, libas, paltar
ense-ənsə, boyun ardı
esasen-əsasən
esen-sağlam
esenlik-sağlamlıq, səhhət
eser-əsər
evrensel-beynəlxalq, beynəlmiləl, dünyəvi, hədsiz, hərtərəfli, ölçüsüz, sonsuz, universal, ümumi
felsefe-fəlsəfə
fisebilillâh-havayı, müftə
garipsemek-qəribə gəlmək
geleneksel-ənənəvi
gülümsemek-gülümsəmək
hadise-hadisə
hapsetmek-həbs etmək
hisse-hissə, pay
hissedar-auksioner, kompanyon, ortaq, payçı, səhmdar, şərik
hissetmek-hiss etmək
hısse senedi-aksiya
iyimser-nikbin, optimist
iyimserlik-nikbinlik, optimizm
kara sevda-qara sevda
kese-kisə
kimse-kimsə
kişisel-şəxsi
konsey-şura
kösele-dəri, gön
kötümser-bədbin, pessimist
kötümserlik-bədbinlik, pessimizm
lise-lisey
maalesef-əfsus, heyif ki, təəssüf ki
mesele-məsələ
meselâ-məsələn
meğerse-məgərsə
muhasebe-mühasibat
mukayese-müqayisə
müessese-müəssisə
münasebet-münasibət
neredeyse-az qala, az qaldı
nesep-kök, nəsəb
neyse-nə isə, nəysə
porselen-çini, farfor
resepsion-qəbul
resepsiyon-qəbul
reseptör-radioqəbuledici
sebat-səbat
sebatsız-hərdəmxəyal, qətiyyətsiz, mütərəddid
sebep-səbəb
sebze-səbzə
seccade-səccadə
secde-səcdə
seciye-səciyyə
seda-səda
sedalı-cingiltili
sedasız-kar
sefa-səfa
sefahat-əxlaqsızlıq, pozğunluq
sefahet-əxlaqsızlıq, pozğunluq
sefalet-səfalət
sefer-səfər
sefil-səfil
seher-səhər
sehpa-molbert
sehven-səhvən
sekiz-səkkiz
sekmek-səkmək
sekte-duruş
sel-sel
selam-salam
selamlamak-salamlamaq
selamünaleyküm-salaməleyküm
selef-sələf
semavî-səmavi
sembol-rəmz
semirmek-səmirmək
semiz-kökələn, quş)
semt-səmt
sen-sən
sene-il
senelik-birillik, illik
senet-sənəd
serap-xəyal, ilğım
serbest-sərbəst
sergi-sergi
seri-cəld, çevik, seriya, seriyalı, sürətlə, sürətli, tez
serin-sərin
serinlemek-sərinləmək
sermaye-sərmayə
sermayedar-sərmayədar
sermek-sərmək
serpilmek-gəlişmək
serpmek-səpmək
sersem-sərsəm
serseri-sərsəri
sert-sərt
sertleşmek-sərtləşmək
servet-sərvət
servi-sərv
servis-xidmət, qulluq, servis
serçe-sərçə
serüven-macəra, sərgüzəşt
ses-səs
ses bilgisi-fonetika
ses bilimi-fonologiya
sesbilim-fonetika
seslenmek-səslənmək
sesli-sait
sessiz-sakit, samit
sevap-savab
sevda-sevda
sevdalanmak-sevdalanmaq
sevecen-mehriban
sevgi-sevgi
sevgili-sevgili
sevimli-sevimli
sevinç-sevinc
seviye-səviyyə
sevişmek-sevişmək
sevk etmek-sövq etmək
sevketmek-cəmləmək, göndərmək, toplanmaq, yollamaq, yönəltmək
sevmek-sevmək
seyahat-səyahət
seyir-gediş, inkişaf
seyirci-seyirci, tamaşaçı
seyrek-seyrək
seyretmek-seyr etmək
seyyar satıcı-səyyar satıcı
seyyare-planet, səyyarə
sezgi-duyma, intuisiya
sezmek-sezmək
seçenek-alternativ
seçim-ayırma, seçgi, seçki, seçmə, seleksiya
seçkin-seçkin
seçmek-seçmək
seçmen-seçici
siyaset-siyasət
sükse-xudpəsəndlik
teselli-təsəlli
tümsek-qabarcıq, təpəcik
veraset-irsiyyət
vesvese-vəsvəsə
yöresel-yerli
yüksek-yüksək
yüksek okul-ali məktəb
yüksek öğretim-ali təhsil
yüzeysel-səthi
çekimser-bitərəf
çiselemek-çisələmək
önsezi-duyma
ülser-xora, yara
şaheser-şah əsər
şahsen-şəxsən


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, çem, vecime, tin, ay bilət, ahşap, yetkinlik, məhsul, düz, abijniq, ruhi mücərrəd, patxod, tıpkı, naber, padxod, cahıl, nasılsın, atxoduna, bestbantov, malış, cın, cəlb, qaqaş, mübaliğe, sütun, tamaşacı, privet, piano, umrumda değil, əkil

Powered by Azeri.NET