Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
abdəst-abdest
adət-âdet
adət-görenek, töre
adət etmə-itiyat
ara düzəldən-ara bulucu
ağacdələn-ağaçkakan
barəsində-hakkında
bilmədən-yanlışlıkla
bilərəkdən-mahsus
bir qədər-biraz, birtakım
birdən-birden, birdenbire
birdən-birə-ansızın, birden, birdenbire
birinci növbədə-ilk önce
birlikdə-birlikte, ortaklaşa
bədən-beden, gövde
bəndə-kul
bəradər-birader
cingildəmək-çınlamak
civildəmək-cıvıldamak
döndərilmiş-devrik
döndərmək-sapmak
dörddə bir-çeyrek
dəbdəbə-şaşaa
dəbdəbəli-mükellef, törenli
dəbilqə-miğfer
dəcəl-çapkın
dədə-baba
dəf etmək-defetmek
dəf ol-defol
dəfinə-define
dəfn etmək-defnetmek
dəftər-defter
dəfə-defa, kat, kere, kez
dəhliz-koridor
dəhşət-dehşet
dəhşətli-feci
dək-değin
dəli-deli, divane
dəli olmaq-çıldırmak, delirmek
dəlik-delik
dəlil-delil, emare, gerekçe, ip ucu, kanıt, tanık
dəlilik-cinnet
dəliqanlı-delikanlı
dəlixana-tımarhane
dəllal-simsar
dəllalı-açıkçı
dəllək-berber, sünnetçi
dəlmək-delmek
dələ-sansar, sincap, zerdeva
dələduz-dolandırıcı
dələduzluq etmək-dolandırmak
dəmdəməki-hafif
dəmir-demir
dəmir-beton-betonarme
dəmiryolu-şimendifer
dəmirçi-ahenger
dəmləmək-demlemek
dəmrov-liken
dəmət-demet
dəniz-deniz
dənizkənarı-rıhtım
dənə-tane
dəqiq-dakik, isabet, isabetli, kesin, muhakkak, net, somut, usturuplu
dəqiqlik-ayar, kesinlik
dəqiqləşdirmək-ayarlamak
dəqiqə-dakika
dərbədər-derbeder
dərd-acı, çile, dert, tasa, ukde
dərgah-dergâh
dərgi-dergi
dərhal-çabucak, derhal, hemen
dəri-cilt, deri, kösele
dərin-derin
dərk etmək-algılamak
dərman-derman, ilâç
dərmanlamaq-ilâçlamak
dərmək-derlemek, dermek
dərrakə-bilinç, kafa, us
dərrakəli-bilinçli, kafalı
dərs-ders, öğretim
dərviş-derviş
dəryaz-tırpan
dərz-demet, züppe
dərzi-terzi
dərə-dağ boğazı
dərəcə-derece, kademe, mevki, not
dəsmal-havlu, mendil
dəst-kat, takım
dəstə-alay, demet, ekip, grup, öbek, takım, tutam
dəstəbaşı-elebaşı
dəstək-ahize
dəstəmaz-abdest
dəvə-deve
dəvəquşu-deve kuşu
dəvət-çağrı, davet
dəvətnamə-çağrılık, davetiye
dəyirman-değirmen
dəyişik-değişik
dəyişkən-değişken
dəyişmək-değişmek, değiştirmek
dəymiş-ergin, olgun, olmuş
dəymədüşər-çıtkırıldım
dəymək-değinmek, değmek, ermek, ilişmek
dəyməmiş-olmamış
dəyə-kulübe
dəyənək-cop
dəyər-bedel, değer, fiyat
dəyərləndirmək-değerlendirmek
dəyərsiz-hakir, sudan
dəzgah-tezgâh
fövqəladə-fevkalâde, olağanüstü
fövqəladə vəziyyət-sıkıyönetim
gerçəkdən-yakinen
get-gedə-gitgide, gittikçe
gödəkboy-bücür
gödəkcə-ceket
göndərmə-havale
göndərmək-göndermek, sevketmek
görünüşdə-görünüşte
gövdə-gövde
gözlənilmədən-ansızın
güldəstə-buket
gündəlik-gündelik, gündem
gündəlik məsələ-gündem
gərdən-gerdan
hazırkı dəyər-rayiç
hiddət-hiddet, hışım
hiddətlənmək-hiddetlenmek
həddən artıq-aşırı
hədə-tehdit
hədəf-amaç, hedef
hədələmək-yıldırmak
hərdəmxəyal-sebatsız
həvəngdəstə-havan
ibadət-ibadet
ibadətgah-tapınak
ibadətxana-mabet
ifadə-deyim, ifade, tabir
iradə-irâde
iradəsiz-gevşek
istifadə-istifade, tüketim
istifadə etmək-kullanmak
iydə-iğde
içindəkilər-içindekiler
işdən qaçmaq-kaytarmak
keçmişdə-eskiden
keçənlərdə-geçenlerde
kifayət qədər-yeter, yeterli
kədər-acı, keder, tasa
kədərli-acıklı, içli
lehində-lehinde
maddə-fıkra, madde
maya dəyəri-maliyet
müddəa-tez
müddət-dönem, müddet, süre
müjdə-müjde
mündərəcat-içindekiler
müqəddər-mukadder
müqəddəs-kutsal, mukaddes
müsaidə-müsaade
müzaidə-artırma
müzayidə-müzayede
müşahidə-gözlem, müşahede
müşahidə etmək-gözlemek
müşahidəçi-gözlemci
mədə-mide
mədəd-tapınak
mədən-cevher
mədəni-medenî, münevver, uygar
mədəniyyət-kültür, uygarlık
məktəbəqədər-okulöncesi
məsdər-mastar
nadidə-nadide
nümayəndə-ajan, delege, temsilci, vekil
nümayəndəlik-ajans
nə qədər-kaç, kaçar
nəzərdə tutmaq-öngörmek
pərdə-perde, zar
pərəkəndə-perakende
qeyd dəftəri-sicil
quldur dəstəsi-çete
qədər-değin, kadar, kader, yazgı
qəlbdən-candan, içten
qəsdən-kasten, mahsus
sadə-bayağı, kibirsiz, mütevazi, pürüzsüz, sade
sadəcə-sadece
sadəlövh-bön
sadələşmək-sadeleşmek
sui-istifadə-suiistimal
suiistifadə-suiistimal
südəmər-bebek
səadət-saadet
səccadə-seccade
səcdə-secde
səcdəgah-mabet
sədəqə-sadaka
telefon dəstəyi-ahize
vədə-vade
xariqüladə-doğaüstü, harikulâde
yedək-dizgin, yedek
yenidən-yeniden
yerində-yerinde
yöndəmsiz-hantal
ziyadə-ziyade
zır dəli-zırdeli
zədə-arıza, sakatlık
zədəli-sakat
zədələmək-berelemek, sakatlamak, zedelemek
çikkildəmək-cıvıldamak
çəyirdək-çekirdek
ödəmə-mukabele
ödəmək-ödemek
öhdəsinə götürmək-üstlenmek
öhdəçilik-taahhüt, vecibe
öncədən-peşinen
ördək-ördek
özündən çıxmaq-çıldırmak
ümdə-ilke
ürəkdən-candan, içten, yürekten
üzdən-yüzünden
üzündən-yüzünden
şiddət-şiddet
şəhadətnamə-cüzdan, lisans
şəhzadə-şehzade
ədəb-edep
ədəb-ərkan-görgü
ədəbi-edebî
ədəbiyyat-edebiyat
ədəbli-nazik
ədəbsiz-küstah, laubali
ədəbsizcəsinə-küstahça
ədəd-adet
ədəsə-adese
əldə etmək-ulaşmak
əqidə-kanı
ərdə-evli
əslində-fiilen
əvvəldən-peşin
Çox Axtarılanlar
çem, eşitmə, pajizni, kaplumbağa, har, kinaye, hürriyet, hariç, nisbə, zaten, ondan, yetim eyvaz, etap, kamil, alıngan, hardan, hiddet, terim, sadəlövh, qərə, çömbelmek, ruh, gicdillaq, topraktan, çömbelemek, kəlam, bəy, zira, mütevazi, pekiştirme

Powered by Azeri.NET