Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
adil-adil
ailə-aile, çoluk çocuk
ali təhsil-lisans, yüksek öğretim
ana dili-ana dili
avtomobil-araba
ayrı-seçkilik-ayırım
beynəlmiləl-beynelmilel, evrensel, uluslararası
bildir-bıldır
bildiriş-bildiri, duyuru, ihbar, ilân, tebligat
bildirmək-arz etmek, belirtmek, sunmak
bildirçin-bıldırcın
bilgi-bilgi
bilik-bilgi
bilikli-bilgili, münevver
billur-billûr
bilməcə-bilmece, bulmaca
bilmədən-yanlışlıkla
bilmək-bilmek
bilxassə-bilhassa
bilə-bilə-bilinçli şekilde, mahsus
bilək-bilek
biləks-bilâkis
bilərzik-bilezik
bilərəkdən-mahsus
birillik-senelik
birincilik-öncelik
bismillah-besmele, bismillâh
brilyant-pırlanta
bəzədilmək-donanmak
cahil-bilgisiz, cahil
cila-cilâ
cilalamaq-cilâlamak
cild-cilt
cilov-dizgin
cilvə-cilve
cingildəmək-çınlamak
cingilti-şangırtı
cingiltili-sedalı
civildəmək-cıvıldamak
civilti-cıvıltı
ciyiltili-cırtlak
daxili-dâhilî
daxili işlər-iç işleri
devrilmiş-düşük
devrilmək-kahrolmak
deyil-değil
dil-dil, lisan
dilim-dilim, para
dilimləmək-dilimlemek
dilxorluq-kırgınlık
dilçi-dilbilimci
dilçilik-dil bilimi
dilşünas-dilbilimci
dilək-dilek, emel
diləmək-dilemek
dilənçi-dilenci
dirilmək-dirilmek
ditdili-sivri sinek
döndərilmiş-devrik
dünyəviləşdirilmiş-laik
dəbilqə-miğfer
dəlil-delil, emare, gerekçe, ip ucu, kanıt, tanık
dəlilik-cinnet
eskadrilya-filo
eynilik-eşitlik, eşlik, maksada mutabakat
fail-fail
faksimile-tıpkıbasım
familiya-soy adı
fasilə-fasıla, mola
fil-fil
filan-falan
filan-behman-falan filan
filan-fəsman-falan filan
filatelist-pulcu
filiz-maden
flotiliya-filo
fərarilik-firar
fəsil-fasıl
fəzilət-fazilet
geriləmək-gerilemek
geyilmiş-kullanılmış
gilas-kiraz
gileylənmək-yakınmak
giliz-kovan
gizlədilmiş-saklı
gözlənilmədən-ansızın
hamilə-gebe, hâmile
hasilat-üretim, ürün
hilal-ayça, hilâl
himayəçilik-iltimas
himayəçilik etmək-kayırmak
həmail-gerdanlık
ibtidai təhsil-ilk öğretim
ikili-çatal
ikiləşmək-çatallanmak
il-sene, yıl
ilahi-ilâhî
ilan-yılan
ilanbalıq-bufa
ilbiz-helezon
ildırım-çakım, yıldırım
ilgək-ilik
ilham-ilham
ilham almaq-esinlenmek
ilhamlanmaq-esinlenmek
ilhaq-ilhak
ilik-ilik
ilişik-ilişik
ilişmək-çatmak, ilişmek
ilk-ilk
ilk yardım-ilk yardım
ilkin-ilkin
illik-senelik
illüminator-lomboz
illət-illet
ilmək-ilmek, ilmik
iltifat-iltifat
iltihab-yangı
ilğım-serap
ilıq-ılık
ilıqlaşdırmaq-ılıştırmak
ilə-ile
iməcilik-imece
indilik-şimdilik
inqilab-devrim
inqilabi-devrimci
inqilabçı-devrimci
irəliləmək-ilerlemek
istila-istilâ
istilik-ısı, sıcak, sıcaklık
itiləmək-bilemek
itkilər-zayiat
ixtilaf-çatışma, ihtilaf, uyuşmazlık
ixtilal-ihtilâl
iybilmə-koklama
içiltə-şilte
içiləcək-içecek
içindəkilər-içindekiler
içkili-içkili
jilet-yelek
kilim-kilim
kilit-kilit
kilo-kilo
kiçilmək-küçülmek
kəsilmək-dinmek
kətil-iskemle, tabure
layiq bilmək-tenezzül etmek
liliput-cüce
maillik-eğilim
mal mübadiləsi-takas
milad-milat
miladi-miladî
milis-milis
milis idarəsi-karakol
milli-millî, ulusal
milliyət-milliyet
milliyətçi-milliyetçi
millət-kavim, millet, ulus
millət vəkili-milletvekili
millətlərarası-milletler arası, uluslar arası
milyard-milyar
milyon-milyon
milçək-sinek
minicilik-binicilik
misilsiz-eşsiz
muamilə-işlem
mötədil-mutedil
mötədillik-itidal
müamilə-muamele
müamiləçi-tefeci
müamiləçilik-murabaha
mübadilə-değişim, kambiyo, mübadele, teati
mübadilə etmək-değiştirmek
mücadilə-mücadele, uğraş
müdaxilə-müdahale
müdaxilə etmək-karışmak
müqavilə-ahitname, antlaşma, kontrat, mukavele, sözleşme
müqaviləli-ahdi
müstəmləkəçilik-inhisar, sömürgecilik
müstəqil-bağımsız, egemen, hür, müstakil, özgür
müstəqillik-bağımsızlık, egemenlik, özgürlük
müvəkkil-ajan, vekil
mədaxil-aidat, gelir
məftil-tel
məndil-mendil
mənzil-daire, konut
nail-nail
nisbilik-bağıllık
növbətçilik-nöbet
nəsil-kuşak, nesil
nəsilsiz-soysuz
ola bilər-olabilir
ola bilər ki-galiba
pillə-basamak, kademe, merci
pilləkən-basamak, dosa, iskele, merdiven
pilov-pilav
pilətə-gazyağı ocağı
qabiliyyət-kabiliyet, kapasite, yetenek, yeterlik
qafil-gafil
qafilə-kafile
qanuniləşdirmə-muamele
qanuniləşmək-yasalaşmak
qatil-cani, katil
qeyri-müstəqil-bağımlı
qeyri-mütəşəkkil-savruk
quppultu ilə-paldır küldür
qəbilə-boy, kabile
qənaətcil-idareli, tutumlu
qənaətcillik-tasarruf, tutum
qəndil-kandil
qərənfil-karanfil
qətiləşmək-kesinleşmek
qətiyyətlilik-kesinlik
rəsmiləşdirmə-muamele
rəsmiyyətçilik-bürokrasi
rəzil-rezil
rəzillik-zül
sahil-kıyı, rıhtım, sahil, yalı
sevgili-sevgili, yâr
seçilmək-sivrilmek
sifilis-frengi
sikilmək-sikilmek
silah-silah
silahlanmaq-silahlanmak
silgi-silecek
silgəc-silecek
silkinmək-silkinmek
silkələmək-silkelemek, silkmek
silkələnmə-sallantı
sillə-tokat
silmək-silmek
silsilə-silsile
sivil-sivil
sivilizasiya-uygarlık
sivilizasiyalı-uygar
sivrilmək-sivrilmek
səfil-sefil
sələmçilik-murabaha
tabeçilik-bağımlılık
tilov-olta
tilsim-büyü
təbil-davul, trampet
təcili-acele, acil, ivedi, müstacel
təcili yardım-ilk yardım
təcili yardım maşını-ambülans, cankurtaran
tədbirlilik-öngörü
təfsilat-ayrıntı, detay, tafsilat
təhlil-çözümleme, tahlil
təhlil etmək-çözümlemek
təhrikçilik-kışkırtı
təhsil-eğitim, öğrenim, öğretim, tahsil
təhsilli-bilgili
təhvil vermək-devretmek
təkmilləşdirmək-geliştirmek
təkmilləşmiş-olgun
təmkinlilik-vakar
təmsil-temsil
təmsilçi-temsilci
tətil-grev
tətilçi-grevci
təxsil-öğretim
təşkil-teşkil
təşkilat-kuruluş, kurum, örgüt, teşkilat
təşkilatçı-örgütçü
uzaqgörənlilik-öngörü
vasil olmaq-vasıl olmak
vasitəçilik-ara buluculuk
ventilyator-vantilatör
veriliş-yayın
vilayət-il, vilayet
villa-köşk
vəhşiliklə-hunharca
vəkil-avukat, mebus, sözcü, vekil
xilas etmək-kurtarmak
xilas olmaq-kurtulmak
xilasedici-kurtarıcı
xilaskar-kurtarıcı, velinimet
xilqət-fıtrat
xurd-xəşil-hurdahaş
xüsusilə-bilhassa, özellikle
xəbərçilik-ihbar, jurnal
yarımkeçiricilər-yarıiletkenler
yekdillik-dayanışma, mutabakat
yenilik-havadis, yenilik
yüz illik-yüzyıl
zibil-çöp
zillət-zillet
zir-zibil-çer-çöp, çöp, süprüntü
çevriliş-darbe
çevrilmiş-devrik
çevrilmək-dönüşmek
çikkildəmək-cıvıldamak
çilingər-çilingir, tesviyeci
çilçıraq-avize
çiləmək-püskürtmek
öhdəçilik-taahhüt, vecibe
şamil olmaq-kapsamak
şillinq-şilin
şitil-fide
şitillik-fidelik
şəkil-şekil
şəkilçi-ek
əhliləşmiş-evcil
əkinçilik-tarım, ziraat
əlhəmdülillah-elhamdülillah
əlil-malul, sakat
əlillik-sakatlık
əlsilən-peçete
əsil-asıl
əsil-nəsil-soy
əsilli-soylu
əsilsiz-soysuz
əskilmək-eksilmek
əsəbiləşdirmək-gücendirmek
əyilgən-esnek
əyilmək-yamulmak
əzilib büzülüb-süklüm püklüm
əzilib-büzülmək-kırıtmak
əzrail-Azrail
Türk dilində-Azərbaycan dilində
Azrail-əzrail
acil-təcili, tələsik, tez
adil-adil
aile-ailə
ana dili-ana dili
asalak bilimi-parazitologiya
asil-nəcabətli
ağaççileği-qoruq
bencil-eqoist, xudbin
bencillik-eqoistlik, xudbinlik
beynelmilel-beynəlmiləl
bildik-bələd, tanış
bildirge-bəyanat, deklarasiya, elan
bildiri-bəyanat, bildiriş, xəbər, kommunike, məlumat, məruzə
bile-belə, hətta
bilek-bilək
bilemek-bülövləmək, itiləmək
bilezik-bilərzik
bileği-bülöv
bileşik-qarışıq, mürəkkəb
bilge-müdrik
bilgelik-müdriklik
bilgi-bilgi, bilik, məlumat
bilgili-bilikli, məlumatlı, təhsilli
bilgin-alim, mütəxəssis
bilgisayar-kompüter
bilgisiz-cahil, savadsız
bilhassa-ələlxüsus, bilxassə, xüsusilə
bilim-elm
bilimsel-elmi
bilinç-ağıl, dərrakə, düşüncə, şüur
bilinçli-ağıllı, dərrakəli, düşüncəli, şüurlu
bilinçli şekilde-bilə-bilə
bilirkişi-ekspert, ixtisasçı, mütəxəssis
bilirkişilik-ekspertiza
bilit-afişa, elan, reklam
billûr-billur
bilmece-bilməcə, tapmaca
bilmek-bilmək
bilye-kürəcik
bilâhare-sonra
bilâkis-əksinə, biləks, tərsinə, yox
bilânço-balans
binicilik-minicilik
bismillâh-bismillah
bozkır antilopu-sayqak
budunbilim-etnologiya
cahil-cahil, nadan
cildiyeci-dermatoloq
cilt-cild, dəri
cilve-cilvə
cilâ-cila, lak
cilâlamak-cilalamaq
cimrilik-xəsislik
dahiliyeci-terapevt
daktilo-maşınka, yazı maşını
delil-dəlil
denizbilim-okeanoqrafiya
deprem bilimi-seysmologiya
değil-deyil, yox
dil-dil
dil bilgisi-qrammatika
dil bilimi-dilçilik
dilbilgisi-qrammatika
dilbilimci-dilçi, dilşünas
dilek-arzu, dilək
dilekçe-ərizə
dilemek-arzu etmək, diləmək
dilenci-dilənçi
dilim-dilim
dilimlemek-dilimləmək
dilsiz-lal
dingil-ox
dirilmek-dirilmək
dokubilim-histologiya
dâhilî-daxili
edilgen-məchul
eksilmek-əskilmək
elhamdülillah-əlhəmdülillah
elçilik-səfirlik
engin bilgi-erudisiya
erişilmez-əlçatmaz, ünyetməz
etkilemek-təsir etmək
etkili-effektli, təsirli
evcil-əhliləşmiş
eğilim-eniş, maillik, meyl, təmayül
fail-fail, günahkar, müqəsir
falan filan-filan-behman, filan-fəsman
fanila-flanel, fufayka
fazilet-fəzilət
fiil-əməl, fel, hərəkət, iş
fiilen-əslində, faktiki, həqiqətən
fil-fil
filika-avarlı, qayıq
filo-donanma, eskadra, eskadrilya, flot, flotiliya
fisebilillâh-havayı, müftə
gafil-qafil
gaile-əziyyət, çətinlik, qayğı
gericilik-irtica, mürtəcelik
gerilemek-geriləmək
gerilim-gərginlik
gerillacı-partizan
gökbilimi-astronomiya
güvenilir-etibarlı, etimadlı, mötəbər
halk bilimi-folklor
hile-hiylə, məkr
hilekâr-hiyləgər
hilâl-hilal
hâmile-hamilə
ihtilaf-ixtilaf
ihtilâl-ixtilal
il-vilayət
ilaç-əlac, çarə, dava, insektisid
ilaçlamak-mumiyalamaq
ile-ilə
ilelebet-əbədi
ileri-irəli
ilerici-qabaqcıl, mütərəqqi, tərəqqipərvər
ilerlemek-irəliləmək
iletişim-ünsiyyət
iletken-bələdçi
iletmek-çatdırmaq, nəql etmək
ilgi-əlaqə, maraq, münasibət
ilgilenmek-əlaqələnmək, maraqlanmaq
ilgili-əlaqədar, bağlı, maraqlanan
ilginç-maraqlı
ilhak-birləşdirmə, ilhaq
ilham-ilham
ilik-ilgək, ilik
iliklemek-düymələmək
ilim-elm
ilişik-ilişik
ilişki-əlaqə, münasibət
ilişmek-dəymək, ilişmək
ilk-ilk
ilk yardım-ilk yardım, təcili yardım
ilk önce-birinci növbədə
ilk öğretim-ibtidai təhsil
ilkbahar-bahar, yaz
ilke-əsas, prinsip, ümdə
ilkel-ibtidai
ilkin-əvvəla, ilkin
ilkokul-ibtidai mekteb
ilkönce-öncə
illegal-gizli, qeyri-leqal
illet-illət
illâ-mütləq, necə olsa
ilmek-ilmək
ilmihâl-elmihal
ilmik-ilmək
ilmî-elmi
iltica-sığınacaq
iltifat-iltifat
iltihak-qatılma, qoşulma
iltimas-himayəçilik, qohumbazlıq
ilâh-tanrı
ilâhî-ilahi
ilân-bildiriş, elan
ilâve-əlavə
ilâç-dərman
ilâçlamak-dərmanlamaq
ilçe-qəza
infilak-partlayış
irkilmek-diksinmək, qorxmaq, səksənmək
istilâ-istila
iyileşmek-sağalmaq, yaxşılaşmaq
iyilik-xeyirxahlıq, rifah, yaxşılıq
izlenimcilik-impressionizm
içindekiler-içindəkilər, mündərəcat
içkili-içkili, sərxoş
işkillenmek-şübhələnmək
jilet-ülgüc
kabile-qəbilə
kabiliyet-qabiliyyət
kafile-qafilə, qrun, partiya
kandil-qəndil
karanfil-qərənfil
katil-qatil
kefil-zamin
kendiliğinden-özbaşına, öz-özünə
kil-tük, yun
kilim-kilim
kilit-kilit, qıfıl
kilo-kilo
kilo vermek-arıqlamaq
kişilik-nəfərlik
mahfil-cəmiyyət, dairə, klub
mendil-dəsmal, məndil
mevzilenmek-mövqe tutmaq
miladî-miladi
milat-milad
milis-milis
millet-millət
milletler arası-millətlərarası
milletvekili-deputat, millət vəkili
milliyet-milliyət
milliyetçi-milliyətçi
millî-milli
milyar-milyard
milyon-milyon
mobilya-mebel
mutedil-mötədil
müstakil-müstəqil
nafile-əbəs, boş, mənasız, nahaq
nail-nail
nakil-köçürmə
nesil-nəsil
olabilir-ola bilər
pil-batareya
pilav-pilov, plov
piliç-beçə, cücə, fərə
rezil-əclaf, biabır, rəzil
rezillik-əclaflıq
sahil-sahil
sanayileşmek-sənayeləşmək
sefil-səfil
serpilmek-gəlişmək
ses bilgisi-fonetika
ses bilimi-fonologiya
sesbilim-fonetika
sevgili-sevgili
sicil-qeyd dəftəri
sikilmek-sikilmək
silah-silah, yaraq
silahlanmak-silahlanmaq, yaraqlanmaq
silecek-qətfə, silgəc, silgi
silkelemek-silkələmək
silkinmek-silkinmək
silkmek-silkələmək
silmek-silmək
silo-anbar, elevator
silsile-silsilə
sinirbilim-nevrologiya
sivil-mülki, sivil
sivilce-sızanaq
sivrilmek-seçilmək, sivrilmək
stilo-avtoqələm
sömürgecilik-müstəmləkəçilik, müstəmləkələşdirmə
tafsilat-təfsilat
tahlil-təhlil
tahmil-yükləmə
tahsil-təhsil
tahvil-istiqraz vərəqəsi
tatil-istirahət
tekstil-toxuculuq
temsil-tamaşa, təmsil
temsilci-nümayəndə, təmsilçi
tenzilat-güzəşt, ucuzlaşdırma
teşkil-təşkil
teşkilat-təşkilat
tilki-tülkü
torpil-arxa, havadar, kömək
vantilatör-ventilyator
vekil-müavin, müvəkkil, nümayəndə, vəkil
vesile-bəhanə, fürsət, səbəb
vilayet-vilayət
yarıiletkenler-yarımkeçiricilər
yenilgi-məğlubiyyət
yenilik-yenilik
yenilir-yeməli
yenilmek-uduzmaq
yetkili-hüquqlu, səlahiyyətli
yeşil-yaşıl
zil-sinc, zəng
zillet-zillət
çekiliş-oyun, tiraj
çekilme-istefa
çekilmez-dözülməz
çetrefil-çətin, dolaşıq, qarışıq
çil-qarabağır
çile-əzab, bəla, dərd, kələf, qəm, yumaq
çilek-çiyələk
çilekeş-məzlum
çilingir-çilingər
çitilemek-ovxalamaq, sürtmək
çivilemek-batırmaq, mismarlamaq, sancmaq, soxmaq
özdekçilik-materializm
özerklilik-muxtariyyət
şekil-şəkil
şilin-şillinq
şilte-döşək, döşəkçə, içiltə
şimdilik-hələlik, indilik


Çox Axtarılanlar
eşitmə, çem, besbantov, arax, xezinedar, gijdillaq, padelni, men, pezevenq, ğac, pəzəvənq, uşqol, ğıc, irmik, gic, kerx, simpatiçni, vasminka, gəc, yerlə-yeksan olmaq, bığını ..., türk, tinleri seçmek, pox, gijdıllax, nüşənbə, karxanq, her para yüklemesi, karxana, gijdıllaq

Powered by Azeri.NET