Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
casus-ajan, casus
cəsur-cesur, gözü pek, gözüpek
doğrusu-zaten
huşsuz-unutkan
konsul-konsolos
mesul-sorumlu
məhsul-mahsul, mamul, rekolta, rekolte, üretim, ürün, yapıt
məhsuldar-randımanlı, verimli
məhsuldarlıq-randıman, verim
məhsus-mahsus
mənsub-mensup
mənsubiyyət-mensubiyet
məsud-mes'ut, mutlu
məsul-sorumlu
məsuliyyət-mes'uliyet, sorum
məsum-masum
məxsus-has, mahsus, özgü
məxsusi-münhasır
məxsusən-mahsus
olsun-peki
ovsun-büyü
ovsunlamaq-büyülemek
ovsunlayıcı-büyüleyici
pulsuz-bedava, beleş, parasız, züğürt
qorxusuz-pervasız
qüsur-arıza, kusur, pürüz, sakatlık
qüsurlu-sakat
qüsursuz-pürüzsüz
sonsuz-evrensel
sonsuzluq-akamet
soysuz-soysuz
su-su
sual-soru
sualtı qayıq-denizaltı
subay-bekâr
subtropik-astropikal
sudabişmiş-haşlama
sui-istifadə-suiistimal
sui-qəsd-suikast
sui-qəsdçi-komplocu
suiistifadə-suiistimal
suiq-qəsd-komplo
suiti-fok
sulamaq-sulamak
sulaq-sulak
sultan-hümayun, sultan
sulu-cıvık
sulu boya-sulu boya
sulu yer-sulak
sumbata-zımpara
sumka-çanta
surə-sure
surət-kopya, suret
susamaq-susamak
susamuru-lutr
susmaq-susmak
sutka-yirmi dört saat
suvamaq-sıvamak
suvaq-siva, sıva
suvarmaq-suvarmak
suveren-egemen
suverenlik-egemenlik, hâkimiyet
suxarı-peksimet
suyadavamlı-suya dayanıklı
suyuşirin-sıcak kanlı
suç-cürüm, suç
suçlamaq-suçlamak
suçlu-suçlu
səsucaldan-hoparlör
trusu-külot
uyğunsuz-uygunsuz
uğursuzluq-akamet, şanssızlık
xüsus-husus
xüsusi-hususî, özel, özgün
xüsusilə-bilhassa, özellikle
xüsusiyyət-hususiyet, nitelik, özellik
xüsusən-özellikle
yoxsul-fakir, yoksul
üsul-ezgi, usul, yol, yönetem, yöntem
üsulluca-usul usul, usulca
şüursuz-geri zekâlı
əfsun-büyü
əfsus-maalesef
ələlxüsus-bilhassa, özellikle
Türk dilində-Azərbaycan dilində
afiyet olsun-sağlıqla
casus-casus
cesur-cəsur
fasulye-lobya, paxla
hoşnutsuzluk-narazılıq
husumet-ədavət, düşmənlik
husus-hadisə, xüsus, iş, məsələ, vəziyyət
hususiyet-xüsusiyyət
hususî-xüsusi
huysuz-yaman, yolagetməz
huzursuzluk-həyəcan, narahatlıq
kara ordusu-quru qoşun
kusur-qüsur
küsur-əlavə, artıq, hissə, pay
mahsul-məhsul
mahsus-bilə-bilə, bilərəkdən, xas, qəsdən, məhsus, məxsus, məxsusən
masum-məsum
mensubiyet-mənsubiyyət
mensup-mənsub
olumsuz-inkar, mənfi, negativ
pusula-əmrnamə, bussol, kompas
pusulaıı-order
soysuz-əsilsiz, nəsilsiz, soysuz
su-su
subay-zabit
sudan-əhəmiyyətsiz, boş, dəyərsiz, mənasız
suiistimal-xəyanət, suiistifadə, sui-istifadə
suikast-sui-qəsd
sulak-sulaq, sulu yer
sulamak-sulamaq
sularında-yaxınlığında
sulh-sülh
sultan-sultan
sulu boya-akvarel, sulu boya
sun'î-süni
sunmak-bildirmək, təqdim etmək, vermək
surat-sifət, üz
suratsız-kobud
sure-surə
suret-surət
susam-küncüt
susamak-susamaq
suskun-azdanışan, dinməz, sakit
susmak-susmaq
sutyen-büsthalter
suvarmak-suvarmaq
suya dayanıklı-suyadavamlı
suç-cinayət, günah, suç
suçlamak-suçlamaq
suçlu-cani, cinayətkar, günahkar, suçlu, təqsirkar
suçsuz-günahsız, təqsirsiz
taassup-təəssüb
tavassut-aracılıq
unsur-element, ünsür
usul-metod, üsul
usul usul-üsulluca, yavaşça, yavaş-yavaş
usulca-üsulluca, yavaşça, yavaş-yavaş
uygunsuz-uyğunsuz
yoksul-yoxsul
yoksun-məhrum
yolsuzluk-saxtakarlıq


Çox Axtarılanlar
çem, eşitmə, ələf, kaplumbağa, reksane, urey, fərəsi, sərəsi, rəğbət, minus, ministut, ..., tut, müsəhhih, müşaiyət, biət, ..., xama

Powered by Azeri.NET