Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
arbitr-hakem
auditoriya-dershane
avtoritet-kredi, otorite
biskvit-bisküvi
bitirmək-sonuçlamak
bitişdirmək-kenetlemek
bitişik-bitişik
bitişmək-bitişmek
bitki-bitki, nebat
bitmək-bitmek
bitərəf-bitaraf, çekimser, tarafsız, yansız
bərkitmə-tesbit
bərkitmək-pekiştirmek, saptamak
bəsit-basit
depozit-mevduat
ditdili-sivri sinek
eşitmək-işitmek
favorit-favori
fit-ıslık
fitnə-fitne
fitnəkarlıq etmək-kışkırtmak
fitrət-fıtrat
fitva-fetva
fitə-peştamal
gicitikən-ısırgan
gicitkən-ısırgan
ifritə-cadaloz
immunitet-bağışıklık
incitmək-acıtmak, gücendirmek
isitmə-sıtma
it-it, köpek
itaət-itaat
itaətkar-uysal
itaətli-uslu, uysal
iti-çabuk, keskin
itiləmək-bilemek
itirmək-kaybetmek
itki-hasar, kayıp
itkilər-zayiat
itmiş-kayıp
itmək-kaybolmak, yitmek
ittifaq-ittifak
ittiham-itham
itələmək-itelemek, itmek
kapitan-kaptan, yüzbaşı
kibrit-kibrit
kilit-kilit
kirəmit-kiremit
kitab-kitap
kitabxana-kütüphane
kitabça-broşür, cüzdan
konstitusiya-anayasa
kredit-kredi
kreditlə-veresiye
kreditor-alacaklı
limit-limit
litr-litre
ləngitmək-frenlemek, savsaklamak
magnitofon-teyp
maqnit-mıknatıs
maqnitofon-teyp
meteorit-gök taşı
meyit-ceset
mitinq-miting
monolit-yekpare
mühit-ortam, vasat
münbit-bitek, verimli
nitq-nutuk, söylev
oldu-bitdi-oldu bitti
orbit-yörünge
orbita-yörünge
palitra-palet
parazit-asalak
parazitologiya-asalak bilimi
pozitiv-olumlu
qarnitur-takım
qitə-kıt'a
rabitə-bağlantı, ulaşım
sabit-oturaklı, sabit, tutarlı
sabitlik-istikrar
sait-sesli, ünlü
sakit-müsterih, sakin, sessiz, suskun, sütliman, uslu
sakitlik-duraklama, huzur, itidal
sakitləşdirmək-dindirmek
sakitləşmək-dinmek, yatışmak
samit-sessiz, ünsüz
sanitar-sihhi
sitat-alıntı
sitəm-sitem
suiti-fok
svita-refakat
sviter-kazak
titan-şofben
titr-jenerik
titrəmə-titreşim, ürperti
titrəmə-qızdırma-humma
titrəmək-titremek, zangırdamak
titrəyiş-sallantı
titul-unvan, ünvan
təpitmə-lapa
təsbit-tespit
təsbit etmək-saptamak
vasitə-araç, vasıta
vasitəçi-ara bulucu
vasitəçilik-ara buluculuk
vitrin-camekan
vəsait-gereç
xitab-hitap
xitabən-hitaben
xəlitə-alaşım
xəritə-harita
zabit-subay
şitil-fide
şitillik-fidelik
şərait-durum, ortam, vasat
Türk dilində-Azərbaycan dilində
ahitname-konvensiya, müqavilə, pakt
ait-aid
aktüalite-aktuallıq, kinoxronika
araşit-araxis
asit-turşu
basit-bəsit
belit-aksioma
beyit-beyt
bilit-afişa, elan, reklam
bitaraf-bitərəf
bitek-münbit
bitevi-aramsız, durmadan
bitey-flora
bitişik-bitişik
bitişmek-bitişmək
bitki-bitki
bitkin-tabsız, üzgün
bitmek-bitmək, qurtarmaq, tamamlanmaq
bitpazarı-şeytanbazar
cirit-cıda, mızraq
depozit-beh
eğitim-təhsil, təlim, tərbiyə
eğitmek-tərbiyə vermək
eşit-bərabər, eyni, tay
eşitlik-bərabərlik, eynilik
eşitsiz-qeyri-bərabər
eşitsizlik-bərabərsizlik
fitne-fitnə
gelgit-qabarma
geçit-keçid
geçit parmaklığı-şlaqbaum
gitgide-getdikcə, get-gedə
gitmek-getmək
gittikçe-getdikcə, get-gedə
harita-xəritə
hitaben-xitabən
hitap-xitab, müraciət
hoşa gitmek-xoşa gəlmək
istavrit-stavrida
it-it, köpək
itaat-itaət
itelemek-itələmək
itfaiyeci-yanğınsöndürən
ithal-idxal
itham-ittiham
itibar-etibar
itibaren-etibarən
itibari-nominal, şərti
itibarî-nominal şərti
itici-xoşagəlməz, soyuq
itidal-etidal, mötədillik, sakitlik, təmkin, toxtaqlıq
itikat-etiqad
itimat-etimad
itimatname-etimadnamə, vəkalətnamə
itina-etina
itiraf-etiraf
itiraz-etiraz
itiyat-adət etmə, alışqanlıq
itmek-itələmək
ittifak-ittifaq
izmarit-papiros kötüyü, papiros qırıntısı
işitmek-eşitmək
kalite-keyfiyyət, növ
kalitesiz-keyfiyyətsiz
kapasite-güc, imkanlılıq, qabiliyyət, tutum
kerevit-xərçəng
kibrit-alışqan, kibrit
kilit-kilit, qıfıl
kiremit-kirəmit
kitap-kitab
klitoris-dıllaq
lahit-məqbərə, sərdabə
limit-limit, son hədd
litre-litr
mescit-məscid
miting-mitinq
mitoloji-mifologiya
mücahit-mücahid
müfrit-ekstremist, qatı, sərt
münekkit-münəqqid, tənqidçi
münferit-ayrı
mürşit-mürşid
müsait-əlverişli, münasib, müsaid, yararlı
müteahhit-podratçı
mütereddit-mütərəddid
nakit-nağd pul
nitekim-həmçinin
nitel-keyfiyyət
nitelemek-səciyyələndirmək
nitelik-xarakteristika, xassə, xüsusiyyət, keyfiyyət, səciyyə
oldu bitti-əmr-vaqe, oldu-bitdi
otorite-avtoritet
pitoresk-mənzərəli, səfalı
politika-siyasət
resital-konsert
resmigeçit-rəsmi keçid
sabit-sabit
simit-bublik
site-şəhərcik
sitem-sitəm
tahdit-məhdudiyyət
taklit-təqlid
tehdit-hədə, qorxu, təhdid
tenkit-tənqid
tesbit-bərkitmə, qurma, möhkəmlətmə
tespit-təsbit
teyit-gücləndirmə, təsdiq
titiz-ciddi, xırdaçı, öcəşkən, prinsipial, sofi, tələbkar, vasvası
titrekkavak-ağcaqovaq
titremek-titrəmək
titreşim-titrəmə
vakit-vaxt, zaman
vites-sürət, tezlik
yitmek-itmək, yox olmaq
yiğit-igid
çeşit-çeşid, növ
çit-çəpər, hasar
çitilemek-ovxalamaq, sürtmək
ümit-ümid
üst geçit-estakada, keçid
şahit-şahid
şehit-şəhid
şerit-lent, zolaq


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, çem, eşitmə, gicdillah, yaxala, şah əsər, zif, asker, stol, ruzilənmək, gelişme, dayanıyorsa, doğma sozunun ..., lələne demek, üzügara baçı, reksane, gülxətmi, senöl, şenöl, faxtə, güncel, palojna, vızgırt, kövrelmek, sapık, kövrelmeq, həlimə, evezle, peysər, dayanmak

Powered by Azeri.NET