Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
hazırkı dəyər-rayiç
qabaqkı-önceden
rakı-rakı
zorakı-zoraki
Türk dilində-Azərbaycan dilində
adamakıllı-əsl, layiqli, möhkəm
akıbet-aqibət
akıl-ağıl
akım-cərəyan
alkış-alqış
alkışlamak-alqışlamaq
askı-asılqan
atkı-arxac, kaşne, örpək, şal, şərf, toqqacıq
aykırı-tərsinə, zidd, ziddinə
bakır-mis
baskı-basılış, çap, nəşr, sıxıntı, təzyiq, tiraj
baskın-basqın
birtakım-bəzi, bir qədər
bozkır-bozqır, çöl, düz
bozkır antilopu-sayqak
bıçkı-bıçqı
eli sıkı-xəsis
eşkıya-quldur
fıkıh-fiqh, islam hüququ
fıkırdamak-qımıldamaq
fışkırmak-fışqırmaq
hakkında-barəsində, haqqında
haykırmak-hayqırmaq
hıçkırık-hıçqırıq
iniş takımı-şassi
inkılâp-inqılab
inkışaf-inkişaf
kakınç-məzəmmət
kalkındırmak-qaldırmaq
kalkınma-inkişaf, qalxma, yüksəlmə
kalkınmak-inkişaf etmək, qalxmaq, yüksəlmək
katkı-qatqı
kuzgunkılıcı-qarğasoğanı
kıble-qiblə
kıdem-əmək stajı
kılavuz-bələdçi, gid, losman, rəhbər
kılmak-etmək, qılmaq
kılıbık-arvadağız
kılıf-çexol
kılık-geyim, görkəm, libas
kılıç-qılınc
kımıldamak-qımıldamaq, tərpənmək
kına-xına
kınamak-qınamaq
kıpırdamak-qımıldamaq, tərpənmək
kır-boz, çal, çöl, düz, səhra
kırgın-incik, incimiş
kırgınlık-dilxorluq
kırkmak-qırxmaq
kırlangiç-qaranquş
kırlangıç-qaranquş
kırmak-qırmaq, sındırmaq
kırmalı-büzməli, qırçınlı
kırmızı-qırmızı
kırpmak-qırpmaq
kırıcı-kobud, qaba
kırık-qırıq
kırılmak-incimək, sınmaq
kırıtmak-əzilib-büzülmək, qəmzə etmək, qır vermək, naz etmək
kırışmak-qırışmaq
kısa-qısa
kısalmak-qısalmaq
kıskanmak-qısqanmaq, paxıllıq etmək
kıskanç-qısqanc, paxıl
kıskaç-kəlbətin, qısqac
kısmak-azaltmaq, qısmaq
kısmen-qismən
kısmet-qismət
kısık-batıq, xırıltılı
kısım-qisim
kısıtlamak-məhdudlaşdırmaq
kıt-qıt
kıt'a-qitə
kıvam-konsistensiya, qatılıq, məqam
kıvanç-fəxr, güvenc, iftixar
kıvrak-qıvraq
kıvranmak-qıvrılmaq, qovrulmaq
kıvılcım-qığılcım
kıvırcık-qıvırcıq
kıvırma-buruqsaç, qıvrımsaç
kıvırmak-burmaq
kıyafet-geyim, qiyafət
kıyas-müqayisə, tutuşdurmaq
kıyasiya-amansızcasına, insafsızcasına, rəhmsizcəsinə
kıyaslamak-qarşılaşdırmaq, müqayisə etmək, tutuşdurmaq
kıyma-qiymə
kıymak-fəda etmək, qıymaq
kıyı-qıraq, sahil
kız-qız
kızak-xizək
kızamık-qızılca
kızarmak-qızarmaq
kızartmak-qızartmaq
kızgın-acıqlı, hirsli, qeyzli, qızğın, qızmış
kızgınlık-acıq, hirs, qəzəb
kızkardeş-bacı
kızmak-acıqlanmaq, hirslənmək, közərmək, qəzəblənmək, qızmaq
kızılcık-zoğal
kış-qış
kışkırtmak-fitnəkarlıq etmək, qışqırtmaq
kışkırtı-qızışdırıcılıq, təhrikçilik
kışla-kazarma
nakıl-aparma, danışma, ötürmə, tərcümə, vermə
nakış-naxış
rakı-araq, rakı
sakın-bax, gözlə
sakınca-məhzur, zərər
sakınmak-ehtiyat etmək, qorunmaq, yayınmaq
sakız-saqqız
salkım-salxım
sarkıntılık-sataşma
sarkıntılık etmek-sataşmaq
soykırım-genosid, soyqırım
sıkı-ciddi, dar, ensiz, kəsin, qəti, sıx, sıxı
sıkıcı-darıxdırıcı, sıxıcı
sıkılgan-abırlı, həyalı, utancaq
sıkılmak-darıxmaq, sıxılmaq
sıkıntı-sıxıntı
sıkıyönetim-fövqəladə vəziyyət
sıkışık-sıxışıq
takım-dəst, dəstə, komanda, qarnitur, qrup, serviz, taqım
takım yıldız-bürc
takımada-arxipelaq
takırdamak-taqqıldamaq
takışmak-dalaşmaq, tutaşmaq
tamtakır-boşboş
taşkınlık-daşqınlıq
telif hakkı-qonorar
tıkırdamak-tıqqıldamaq
tıpkı-eyni
tıpkıbasım-faksimile
vakıf-fond
yakın-yaxın
yakınmak-gileylənmək, şikayət etmək, şikayətlənmək
yakıt-yanacaq
yakışmak-yaraşmaq
yakışıklı-gözəl, yaraşıqlı
yankı-əks-səda, reaksiya
yankılanmak-əks-səda vermək
yıkıcı-dağıdan, təxribatçı
yıkıntı-viranəlik
çakı-cib bıçağı
çakıl-çınqıl
çakım-ildırım
çakır göz-ala göz
çapkın-arvadbaz, dəcəl, nadinc, şuluq
çıkış-çıxış
çıkışmak-danlanmaq, söymək
çıtkırıldım-dəymədüşər, küsəyən
şakımak-şaqramaq
şakır şakır-şaqır-şaqır
şakırdamak-şaqqırdamaq
şarkı-mahnı, şərqi
şarkıcı-müğənni
şarkıyat-şərqşünaslıq
şaşkın-şaşqın
şıkırdamak-şıqqıldamaq


Çox Axtarılanlar
çem, eşitmə, gagas, mərdivən, gijdillax, mərdivan, öd, fariğul-bal, merdivan, siktir, şapka, nərdivən, aut, nərdivan, öğ, şuriş, gaga, şöngümək, tinət, gardaş, kaplumbağa, mans, jizn, qələmə. vermək, öç, öb

Powered by Azeri.NET