Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
aeroport-hava alanı, hava limanı
aforizm-vecize
akkord-düzen
aktyor-aktör, oyuncu
ambulatoriya-ambülans
anormal-kaçık
auditoriya-dershane
avtoritet-kredi, otorite
boran-tipi
borc-borç, kredi, ödev, vecibe, verecek, veresiye, yüküm
borclu-mükellef, yükümlü
bordero-bordro
boru-boru
corab-çorap
diktor-spiker
dilxorluq-kırgınlık
direktor-müdür, yönetmen
doktor-doktor, tabip
elevator-silo
eskalator-müteharrik merdiven
farfor-porselen
favorit-favori
flora-bitey
folklor-halk bilimi
formal-şeklî
georgin-dalya
günorta-öğle, öğlen
günortada-öğleyin
illüminator-lomboz
indikator-gösterge
komfort-konfor
komfortlu-konforlu
kommutator-santral
konservator-tutucu
kor-kör
kor-koranə-gözü kapalı
kordon-kordon
koridor-koridor
korlamaq-sakatlamak
korner-korner
koronka-kuron
korşalmaq-körelmek, körleşmek
kreditor-alacaklı
krossvord-bulmaca
kurort-kaplıca
mayor-binbaşı
memorandum-muhtıra
meteorit-gök taşı
morq-morg
moruq-ahududu
müftəxor-asalak
nabor-dizgi
nankor-nankör
neylon torba-poşet
norma-kota, kural
operator-operatör
ora-ora, şura
orbit-yörünge
orbita-yörünge
order-pusulaıı
ordu-ordu
ordugah-konak
original-orijinal, özgün
orijinal-özgün
orkestr-bando
orman-orman
ornament-desen
orqan-organ
orta-orta, vasat
orta hesabla-ortalama
orta məktəb-orta okul
ortalıq-ortalık
ortancıl-ortanca
ortaq-hissedar, ortak
oruc-oruç
pasport-hüviyet
plagiator-aşırmacı
pomidor-domates
pomidor şirəsi-salça
pornoqrafik-müstehcen
port-liman
portağal-portakal
portmanet-cüzdan
portmonat-cüzdan
projektor-ışıldak
prokuror-savcı
pulverizator-püskürteç
qaraqorxu-blöf
qonorar-telif hakkı
qorumaq-beklemek, gözetmek, korumak, savunmak
qorunmaq-sakınmak, saklanmak
qorunmuş-saklı
qoruq-ağaççileği
qorxaq-korkak, ödlek
qorxmaq-irkilmek, korkmak, yılmak
qorxmaz-gözüpek
qorxu-korku, kuşku, tehdit
qorxuluq-korkuluk
qorxunc-korkunç
qorxusuz-pervasız
qorxutmaq-yıldırmak
raport-ihbarname, rapor
refrijerator-frijider
rejissor-yönetmen
reportyor-muhabir
reproduktor-horaplör
restoran-lokanta
rüşvətxor-rüşvet yiyen
siğorta-sigorta
sormaq-sormak
soruşdurma-soruşturma
soruşmaq-sormak
sorğu-gensoru, sorgu, soru
tor-ağ, dantel
torağay-çalıkuşu, tarla kuşu
torba-külah, torba
torf-turba
tormoz-fren
tormozlamaq-frenlemek
torpaq-kara, toprak
tort-pasta, turta
vapor-vapur
ventilyator-vantilatör
xor-koro
xora-ülser
xorlamaq-horlamak
xormeyster-koro şefi
xortdan-hortlak
xortum-hortum
xoruldamaq-horlamak, horuldamak
xoruz-horoz
yormaq-yormak
yorulmaq-yorulmak
yorğan-yorgan
yumor-mizah
yumorist-mizahçı
zorakı-zoraki
zorba-zorba
zorla-zorla
zorlamaq-zorlamak
şoraba-salamura
şorakət-çorak
şoran-çorak
şoranlıq-çorak
şorba-çorba
ştopor-tirbuşon
Türk dilində-Azərbaycan dilində
akortçu-kökləyici
borazan-şeypur, şeypurçu, truba, trubaçı
bordro-bordero, cədvəl, reyestr, siyahı
borsa-birja
boru-boru
borç-borc
doktor-doktor, həkim
doruk-zirvə
favori-bakenbard, favorit
for-hücumçu
forvet-hücum
gensoru-sorğu
horaplör-reproduktor
horlamak-xorlamaq, xoruldamaq
horoz-xoruz
hortlak-xortdan
hortum-burağan, xortum, şlanq
horuldamak-xoruldamaq
işportacı-xırdavatçı
kara borsa-qara bazar
kara ordusu-quru qoşun
klitoris-dıllaq
konfor-komfort, rahatlıq
konforlu-komfortlu, rahat
kordon-bağ, haşiyə, kordon, köbə, qaytan, şnur
koridor-dəhliz, koridor
korkak-qorxaq
korkmak-qorxmaq
korku-qorxu
korkuluk-hasar, qorxuluq, məhəccər, müqəvva, sürahi
korkunç-qorxunc
korner-korner
koro-xor
koro şefi-xormeyster
korsan-pirat
koru-kiçik meşə, meşəcik
korumak-qorumaq
mor-bənövşə rəngi, bənövşəyi
moral-əxlaq, mənəviyyat
morarmak-göyərmək
morg-morq, ölüxana
ora-ora
oran-faiz, nisbət, tənasüb
ordu-qoşun, ordu
organ-orqan, üzv
orijinal-original
orman-meşə, orman
orta-orta
orta okul-orta məktəb
ortak-ortaq
ortaklaşa-birgə, birlikdə
ortalama-orta hesabla, təxmini
ortalık-ortalıq
ortam-ara, mühit, şərait
ortanca-ortancıl
ortodoks-pravoslav
oruç-oruc
otorite-avtoritet
pitoresk-mənzərəli, səfalı
porselen-çini, farfor
portakal-portağal
portmanto-paltarasan
rapor-arayış, hesabat, məlumat, məruzə, raport
reform-islahat
restorasyon-bərpa
restore-bərpa
sigorta-siğorta
sorgu-sorğu
sorgu hakimi-müstəntiq
sorgulama-dindirmə, istintaq
sormak-sormaq, soruşmaq
soru-sorğu, sual
sorum-cavabdehlik, məsuliyyət
sorumlu-cavabdeh, məsul, mesul
sorun-məsələ, problem
soruşturma-istintaq, soruşdurma, təhqiqat
spor-idman
torba-torba
torpil-arxa, havadar, kömək
torun-nəvə
yorgan-yorğan
yormak-yormaq, yozmaq
yorulmak-yorulmaq
yorum-icmal, izah, şərh
yorumcu-icmalçı, şərhçi
zor-çətin
zoraki-zorakı
zorba-zorba
zorbalık-əziyyət, zülm
zorla-zorla
zorlamak-zorlamaq
zorluk-çətinlik
zorunlu-çarəsiz, məcburi, zəruri
zorunluk-məcburiyyət, zərurət
çorak-şorakət, şoran, şoranlıq
çorap-corab
çorba-şorba


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, çem, cəlb, qaqaş, mübaliğe, sütun, tamaşacı, privet, piano, umrumda değil, əkil, besbantov, mərmi sözünün ..., umrumda, hüsran, mati, vecime, tin, ay bilət, ahşap, yetkinlik, məhsul, düz, abijniq, ruhi mücərrəd, patxod, tıpkı, naber, padxod, cahıl

Powered by Azeri.NET