Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
alternativ-seçenek, şık
antena-anten
aptek-eczane
aptekçi-eczacı
avtoritet-kredi, otorite
büsthalter-sutyen
fateh-fatih
filatelist-pulcu
gec-tez-er geç
hipoteza-varsayım
ibtidai mekteb-ilkokul
immunitet-bağışıklık
internat-yatılı
istedad-istidat, yetenek
istefa-çekilme, istifa
istehlak-tüketim
istehlakçı-tüketici
istehsal-imalat, istihsal, üretim, yapım
istehsalçı-üretici
istehsalı planlaşdırma-işletme
istehza-alay, istihza
kater-bot
kompüter-bilgisayar
konsistensiya-kıvam
leytenant-teğmen
lotereya-piyango
material-gereç, malzeme
materializm-özdekçilik
meteorit-gök taşı
otel-otel
paştet-ezme
protest-protesto
qalantereya-tuhafiye
sistem-dizge, düzen
sistern-sarnıç
sviter-kazak
tecavüz-saldırı
tel-bukle
telefon dəstəyi-ahize
telefon etmək-telefon etmek
tema-bahis
temp-tempo
temperatur-sıcaklık
terapevt-dahiliyeci
termin-terim
termometr-derece
tesadüfən-rastgele
texnika-fen
texniki-fenni
tez-acil, çabuk, seri, tez
tezcə-çabucak
tezis-tez
tezlik-vites
vklyuçatel-düğme
xarakter-huy, karakter, mizaç
xarakterik-özgü
xarakteristika-nitelik
xormeyster-koro şefi
ştepsel-fiş, priz
Türk dilində-Azərbaycan dilində
Cumartesi-şənbə
Pazartesi-bazar ertəsi
acente-agent, agentlik, büro
aktüalite-aktuallıq, kinoxronika
anten-antena
antetli kâğıt-blank
ateş-atəş, od
ateşçi-ocaqçı
ateşçi yeri-ocaqxana
beste-ahəng, hava, melodiya, musiqi
bestekâr-bəstəkar
bestelemek-bəstələmək
beter-betər
birlikte-birgə, birlikdə
bitek-münbit
bitevi-aramsız, durmadan
bitey-flora
büyüteç-böyüdücü, lupa
dantel-krujeva, şəbəkə, tor
defter-dəftər
destek-dayaq
desteklemek-kömək etmək, yardımçı olmaq
domates-pomidor, tomat
elbette-əlbət, əlbəttə
enişte-kürəkən, yeznə
enteresan-maraqlı
enternasyonal-beynəlxalq
ertelemek-sonraya saxlamaq
ertesi-ertəsi
firkete-sancaq
fiyat listesi-preyskurant
fırkateyn-freqat
gerçekten-doğrudan, həqiqətən
görünüşte-görünüşdə
gösterge-əqrəb, göstərici, indikator, nişan
gösteri-baxış, çıxış, numayiş, nümayiş, proyeksiya
gösterimci-kinomexanik
gösteriş-gözə girmə
gösterişli-görkəmli
göstermek-görsətmək
göstermelik-numunə, örnək
güverte-göyərtə
halter-ştanq
helikopter-vertolyot
hostes-stüardessa
hızgöstergesi-spidometr
ipotek-girov
istek-istək
isteka-kiy
istemek-istəmək
istep-bozqır, çöl, düz
itelemek-itələmək
içten-qəlbdən, səmimi, ürəkdən
içtenlik-istiqanlılıq, mehribanlıq, səmimiyyət
işte-budur, odur
kalite-keyfiyyət, növ
kalitesiz-keyfiyyətsiz
kapasite-güc, imkanlılıq, qabiliyyət, tutum
karakter-huy-xasiyyət, xarakter
kasten-qəsdən
kastetmek-düşünmək, qəsd etmək
kereste-heyvərə, qanmaz, öküz, taxta-şalban
kerpeten-kəlpətin
keten-kətan
köfte-kotlet
köstek-buxov, cidar, zəncir
liste-cədvəl, siyahı
matem-matəm
mektep-məktəb
mertebe-mərtəbə, san
muhtelif-müxtəlif
muhtemel-ehtimali
muhterem-hörmətli, möhtərəm
muhteva-məzmun
muhteviyat-mahiyyət, məzmun
muhteşem-möhtəşəm
muktedir-müqtədir
muteber-mötəbər
mutedil-mötədil
müstehcen-pornoqrafik
müsterih-dinc, sakit
müstesna-müstəsna
müsteşar-məsləhətçi, məşvərətçi, müşavir
müteahhit-podratçı
mütecaviz-təcavüzkar
mütefekkir-mütəfəkkir
müteharrik merdiven-eskalator
mütehassıs-mütəxəssis
mütereddit-mütərəddid
mütevazi-sadə, təvazökar
müttefik-müttəfiq
müşterek-müştərək
müşteri-müştəri
müşteşrik-şərqşünas
nispeten-nisbətən
nitekim-həmçinin
nitel-keyfiyyət
nitelemek-səciyyələndirmək
nitelik-xarakteristika, xassə, xüsusiyyət, keyfiyyət, səciyyə
noter-notarius
nükte-nüktə
otel-mehmanxana, otel
otorite-avtoritet
parantez-mötərizə
patates-kartof
paten-konki, rolik
pelte-jele, marmelad
peçete-əlsilən, salfet
protesto-qati etiraz, protest
püskürteç-pulverizator, püskürdücü, tozlandırıcı
rekolte-məhsul
reçete-nüsxə, resept
ruhsat tezkeresi-vəqisə
sahte-saxta
sahtekâr-saxtakar
satıcı tezğahı-piştaxta
sekte-duruş
site-şəhərcik
sitem-sitəm
sosyete-zadegan
teati-mübadilə
tebessüm-təbəssüm
tebeşir-tabaşir
tebligat-bildiriş
tebliğ-çıxış, məruzə
tebrik-təbrik
tecavüz-təcavüz
tecelli-təcəlli
tecrübe-təcrübə
tedarik-tədarük
tedavi-tədavi
tedavı-müalicə
tedbir-tədbir
tedirgin-narahat
tedricen-tədricən
teessüf-təəssüf
teessür-təəssür
tefeci-müamiləçi, sələmçi
tefekkür-təfəkkür
teferruat-təfərrüat
tefrika-təfriqə
tefsir-izah, şərh, təfsir
teftiş-təftiş
tehdit-hədə, qorxu, təhdid
tehlike-təhlükə
tek-tək
tekbir-təkbir
tekel-inhisar, monopoliya, müstəmləkə
tekerlek-çarx, təkər
teklif-təklif
teklik-tək
tekme-təpik
tekrar-təkrar
teksir-çoxaltma
tekstil-toxuculuq
tekzip-təkzib
tekâmül-təkamül
tel-məftil
telefon etmek-telefon etmək, zəng etmək
telif-təlif
telif hakkı-qonorar
telkin-təlqin
telmih-eyham, him, işarə
telsiz-radio, radioqrama
telsizci-radist
telâffuz-tələffüz
telâkki-görüş
telâş-təlaş
temas-görüşmə, təmas
temayül-təmayül
temaşa-tamaşa
tembel-tənbəl
tembih-tənbeh
temel-təməl
temelli-daimi
temenni-təmənni
temin etmek-təmin etmək
teminat-təminat
temiz-təmiz
temizlemek-təmizləmək
temkin-təmkin
temmuz-iyul
tempo-sürət, temp
temrin-məşq, təmrin
temsil-tamaşa, təmsil
temsilci-nümayəndə, təmsilçi
ten-tən
tencere-qazan, qazança
teneffüs-tənəffüs
teneke-tənəkə
tenezzül etmek-layiq bilmək, layiq görmək
tenha-tənha
tenkit-tənqid
tentürdiyot-yod
tenzilat-güzəşt, ucuzlaşdırma
tepe-təpə
tepinmek-təpinmək
tepki-əks-cavab, reaksiya
tepmek-təpmək
tepsi-məcməyi
ter-tər
terakki-tərəqqi
terazi-tərəzi
terbiye-tərbiyə
tercih-tərcih, üstünlük
tercüman-tərcüman
tercüme-tərcümə
tere yağı-kərə yağı
tereddüt-tərəddüt
terennüm-tərənnüm
tereotu-şüyüd
terfi-yüksəlmə
terim-termin
terk etmek-tərk etmək
terlemek-tərləmək
terlik-nəleyin, şapşap, tərlik
ters-tərs
tersine-tərsinə
terslemek-rədd etmək
tertibat-alət, qurğu, mexanizm, ölçü, tərtibat
tertip-tərtib
terzi-dərzi
tesadüf-təsadüf
tesadüfen-təsadüfən
tesbit-bərkitmə, qurma, möhkəmlətmə
teselli-təsəlli
tesir-təsir
teskin-təskin
teslim-təslim
tespih-təsbeh
tespit-təsbit
testere-mişar
testerelemek-mişarlamaq
tesviye-düzəltmə, hamarlama
tesviyeci-çilingər
tetkik-tədqiq
tevazu-alçaq könüllülük, təvazö
teveccüh-təvəccöh
tevekkül-təvəkkül
tevkif-həbs, tutma
teyemmüm-təyəmmüm
teyit-gücləndirmə, təsdiq
teyp-magnitofon, maqnitofon
teyze-xala
tez-cəld, dissertasiya, fikir, müddəa, sürətli, tez, tezis
tezat-təzad
tezgâh-dəzgah, piştaxta
tezhip-bəzəmə
tezkere-arayış, sənəd, vəsiqə
teçhizat-təchizat
teğmen-leytenant
teşbih-təşbeh
teşebbüs-təşəbbüs
teşekkül-təşəkkül
teşekkür-təşəkkür
teşhir-təşhir
teşhis-təşxis
teşhır-göstərmə
teşhıs-ayırdetmə, tanıma
teşkil-təşkil
teşkilat-təşkilat
teşrif-təşrif
teşrifat-təşrifat
teşvik-həvəsləndirmə, şirnikləndirmə, təşviq
vekâleten-vəkalətən
vites-sürət, tezlik
yelteniş-təşəbbüs
yeltenmek-çalışmaq
yetenek-istedad, qabiliyyət
yeter-bəsdir, kafi, kifayət qədər
yeterli-kafi, kifayət qədər
yeterlik-bacarıq, qabiliyyət, səlahiyyət, səriştə
yönetem-metod, üsul
yöntem-metod, üsul
yürekten-ürəkdən
zaten-əsasən, doğrusu, zatən
çete-banda, çətə, quldur dəstəsi
çeteci-çətəçi, qiyamçı, partizan
öte-o tərəf
öteberi-cürbəcür, xırda-para
öteki-o, o biri
üstelemek-üstələmək
üstelik-üstəlik
şilte-döşək, döşəkçə, içiltə


Çox Axtarılanlar
çem, eşitmə, pozitiv, fariğul-bal, gagas, dalbayov, neqativ, g.k, sağlıqla balam, kaplumbağa, afiyet olsun, mans, orsa, qələmə. vermək, menk, gijdillax, təxəyyül, texeyyul, tenezzül, puhax, piç

Powered by Azeri.NET